Ambitiösa klimatmål uppnås med smarta val

Klimatförändringen är den största och allvarligaste utmaningen i vår tid. Städerna har en nyckelposition i fråga om åtgärder som bromsar klimatförändringen. Helsingfors strävar efter att bli kolneutralt före år 2035 enligt sitt program Kolneutralt Helsingfors 2035, som även internationellt sett är ambitiöst.

Största delen av koldioxidutsläppen som uppstår i Helsingfors, 56 procent, orsakas av uppvärmningen. Vi bor i ett land där husen behöver värmas upp största delen av året, men det är viktigt att fundera på hur vi kan minska på behovet av kolkraft i energiproduktionen. Kärnkraft är heller inget optimalt alternativ - vi bör satsa på lokala, förnybara energialternativ. Stadsplaneringen har en viktig roll i att styra planeringen av stadsdelarna utifrån principerna för kolneutralitet. Staden bör stöda invånarnas energirenoveringar och övergången till förnybara energikällor med hjälp av både rådgivning och ekonomiska morötter.

De näststörsta utsläppen i Helsingfors, 24 procent, orsakas av trafiken. Därför måste vi se till att främja byggandet av lätta trafikleder, och skapa starkare incitament för att välja kollektivtrafiken framom bilen. Det ska vara möjligt att röra sig med cykel och till fots i hela Helsingfors. Vi bör också främja användningen av elbilar bland annat genom att bygga ut laddningsnätverket.

Den tredje stora källan för stadens utsläpp, 15 procent, är elanvändningen. I Helsingfors är fjärrvärmeproduktionen ett energieffektivt sätt att producera värme och el. Men till en byggnads eller bostads helhetsenergianvändning bör man också räkna byggnadsmaterialen och transporten av dem. Därför är byggande i trä något som bör främjas alltmer i framtiden.

Men miljöförstöringen handlar inte bara om koldioxidutsläppen i atmosfären, den handlar också om djur och natur. Biodiversiteten är något vi måste ta på allra största allvar. Vår hälsa är beroende av att miljön i vår näromgivning mår bra. Vi får inte fatta ett enda sådant beslut som riskerar att minska antalet växt-, djur- eller insektarter. Den biologiska mångfalden kan bevaras genom att skydda särskilt värdefulla miljöer, som skogsområden, stränder, ängar och sumpmarker. Centralparken är stadens lunga och får inte naggas i kanterna, även om det innebär att något blir obyggt.

Helsingfors stad har satt upp ambitiösa klimatmål om att vara koldioxidneutralt år 2035 – nu måste vi också se till att målen uppnås! Det kräver klarsynthet och modiga beslut. Smarta val för människan och miljön!